Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2813600 - 210 2846500

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκων!

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €/τ.μ, με μέγιστο κόστος τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

• Το σπίτι πρέπει να είναι μόνιμη κατοικία και να δηλώνεται από τον διαμένοντα στην εφορία ως κύρια κατοικία του (E1). Σε περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση και επομένως δεν δηλώνεται ως κύρια κατοικία από τον ίδιο, η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντα.
• Να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες άνω των 7 m². Η νομιμότητα του κτιρίου είναι πολύ σημαντική. Πριν την έναρξη της διαδικασίας οποιαδήποτε αυθαιρεσία θα πρέπει να έχει διευθετηθεί.
• Να έχει καταταχθεί από το πρώτο Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σε κλάση Δ ή χαμηλότερα (Ε, Ζ, Η).

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτεί το πρόγραμμα;

• Οι Παρεμβάσεις οι οποίες επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, εξωτερικά ή εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
Σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α
• Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης
Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχορήγησης;

Οι κατηγορίες επιχορήγησης διαμορφώνονται αναλόγως του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και έχουν ως εξής:

Ποια είναι η διαδικασία λειτουργίας του προγράμματος;

Οι φάσεις του προγράμματος είναι οι εξής:
1) Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατεβάστε τον κατάλογο με τα απαραίτητα διακιολογητικά
2) Διεξαγωγή της Α’ ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού και του παραρτήματος 3 όπου αναφέρονται οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.
3) Καταχώρηση των ανωτέρω εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως το στάδιο 3Β. Η διαδικασία μπορεί να γίνει από τον ιδιώτη ή από εξουσιοδοτημένο σύμβουλο έργου, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.
4) Αξιολόγηση αίτησης από το υπουργείο. Σε περίπτωση δανειοδότησης θα δοθεί απάντηση για το αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα για δάνειο.
5) Έκδοση της απόφασης υπαγωγής
6) Δήλωση στην πλατφόρμα του προγράμματος των επιλεγμένων προμηθευτών που θα πραγματοποιήσουν τις παρεμβάσεις, ώστε στην περίπτωση δανεισμού να κατατεθεί η προκαταβολή από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση ιδίας συμμετοχής τότε αυτή κατατίθεται στους προμηθευτές ως προκαταβολή.
7) Εκτέλεση των παρεμβάσεων
8) Συλλογή παραστατικών, πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων κτλ. Από τους προμηθευτές.
9) Έκδοση του Β’ ενεργειακού πιστοποιητικού
10) Τελική εκταμίευση-αποπληρωμή.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής πως πληρώνεται;

Ο ενεργειακός επιθεωρητής πληρώνεται από τον ωφελούμενο μέσω τράπεζας. Εφόσον ο φάκελος προχωρήσει στην τελική του έκβαση, τότε στην τελική αποπληρωμή τα χρήματα των επιθεωρήσεων επιστρέφονται στο λογαριασμό του ωφελούμενου. Αν ο φάκελος για τον οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρήσει τότε τα χρήματα της Α’ ενεργειακής επιθεώρησης δεν δίνονται πίσω στον ωφελούμενο από το πρόγραμμα.

Μπορεί να ενταχθεί και δεύτερη κατοικία στο πρόγραμμα;

Κάθε ΑΦΜ-ιδιοκτήτης δικαιούται 1 αίτηση για κατοικία που δηλώνεται κύρια, είτε από τον ίδιο είτε από άλλον (βλ. ενοικιαστής).

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ,μια κατοικία 100 τ.μ. μπορεί να επιδοτηθεί 25.000 ευρώ, όπου και είναι το ανώτερο σημείο του προϋπολογισμού (100*250= 25.000). Μια αντίστοιχη κατοικία 80 τ.μ. θα επιδοτηθεί το ανώτερο με το ποσό των 20.000 ευρώ(80*250=20.000).

ΕΣΠΑ